ވެލިއުސް

އަސާސީ ބޭނުންތަކާއި ޚިދްމަތްތައް

ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 5 އިރު ކެއުން ލިބުމުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ޖަލު ގޮޅިއެއްގައި ބޯފެނުގެ ގޮތުގައި ޑީސެލިނޭޓެޑް ފެނާއި ފާޚާނާއެއް އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް އިތުރަށް

ވިޝަން އަދި މިޝަން

ތަސައްވުރު: ކުށްކުރުން ނެތް އަމާން، އޮމާން، ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާވެފައި އޮތުން.

މިޝަން: ޤައިދީން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ އިތުރަށް

އެމް.ސީ.އެސް

‏މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 14/2013 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ‏‏ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އަބްދުއްﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިތުރަށްސިއްހީ ފަރުވާ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ މައި މަރުކަޒު މާލޭ ޖަލުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވިޔަސް، ހުރިހާ ޖަލުތަކެއްގައިވެސް އަސާސީ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.  އިތުރަށް

ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމް

ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމަކީ ކުށްވެރިންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށާއި އިސްލާހުވެފައިވާ ގައިދީން އަނބުރާ މުޖްތަމައުއަށް ނެރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ: އިތުރަށް

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ގައިދީން އިސްލާހުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުންނަށް ތައުލީމާއި ފަންނީ ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ދަނީ ތަފާތު ކޯސްތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އިތުރަށް

ހައްގުތައް

ކޮންމެ ގައިދީއަކަށްވެސް ހައްގުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބުލީ ކުރުމާއި އެކިވައްތަރުގެ ގޯނާތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ހައްގާއި ސިއްހީ އެހީ ލިބުމުގެ ހައްގާއި (ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ވާނަމަ އެކަމަށް އެހީ ލިބުން) މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު އިތުރަށް

ޖަލުން ލިބޭ އިނާޔަތްތައް

އިނާޔަތްތައް: މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުގައިވާ ޖަލުތަކުން އަމަލުކުރަނީ “ޕްރިވިލެޖް-ބޭސްޑް” ސިސްޓަމަކަށެވެ. މާނައަކީ ގަވާއިދަށާއި އަމުރަށް ކިޔަމަންވާ ގައިދީންނަށް އިނާޔާތްތައް ލިބޭނެއެވެ. އިތުރަށް

އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުތުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ކުށްވެރިން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް، އެމީހުންނަކީ އަލުން ކުށެއްކޮށްގެން އަނބުރާ ޖަލަށް އަންނަން ނުޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށެވެ. ކުށުގެ ވެށިން ދުރުހެލިވޭތޯ އިތުރަށް


ޕްރިސްކޯ

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓިއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާ އާއި ތަޢާރުޒު ނުވާނެ ފަދައިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ އިތުރަށް

ޕްރިޒަން ކްލަބް

ޕްރިޒަން ކްލަބަކީ ވަކި މަޤްޞަދު ތަކެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެން.ޖީ.އޯ އެކެވެ. މި ކްލަބުގެ މަޤްޞަދު ތަކަކީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާ ތަކާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް އިތުރަށް

އައިކޯސްޓް

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ދައުރު އަދާކުރާނެގޮތާއި އެއޮފިސަރުންނާއި އެމުވައްޒަފުންގެ އިތުރަށް


ވީ.އައި.ޕީ އެސްކޯޓް
ސީ ރެސްކިއު
އަންހެނުންގެ ދުވަސް