ވެލިއުސް

ގުޅުއްވުމަށް

ހުޅުމާލެ ޖަލު

ހުޅުމާލެ
ފޯން: 3026145
ފެކްސް: -
[email protected]

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)
ފޯން: 3317998 | 3312694
ފެކްސް: 3313727
[email protected]

މާފުށި ޖަލު

މާފުށި ޖަލު، ކ.މާފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3026154
ފެކްސް: -
[email protected]

މާލެ ޖަލު

މާލެ ޖަލު، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3026169
ފެކްސް: -
[email protected]

އައްސޭރި ޖަލު

އައްސޭރި ޖަލު، ކ. ހިންމަފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3026194
ފެކްސް: -
[email protected]

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ސުޢޫދު
ފޯން: 9553500 | 3026111
ފެކްސް: 3313727
[email protected]