ވެލިއުސް

ގުޅުއްވުމަށް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ ބްލޮކް A، އަމީނީ މަގު
ފޯން: 3317998 | 3312694
ފެކްސް: 3313727
[email protected]

މީޑިއާ އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު
ފޯން: 3026141
ފެކްސް: 3313727
[email protected]

ހުޅުމާލެ ޖަލު

ހުޅުމާލެ
ފޯން: 3026145
ފެކްސް: -
[email protected]

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް

ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ ބްލޮކް A، އަމީނީ މަގު
ފޯން: 3026191
ފެކްސް: 3313727
[email protected]

މާފުށި ޖަލު

މާފުށި ޖަލު، ކ.މާފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3026154
ފެކްސް: -
[email protected]

އައްސޭރި ޖަލު

އައްސޭރި ޖަލު، ކ. ހިންމަފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3026193
ފެކްސް: -
[email protected]

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު

ޕްރިޒަން ކޯޕްރަލް އަބުދުﷲ ޝާފިއު | އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ފާތިމަތު މާޙިދާ
ފޯން: 3026137
ފެކްސް: 3313727
[email protected]