ވެލިއުސް

ވިޝަން އަދި މިޝަން

ތަސައްވުރު: ކުށްކުރުން ނެތް އަމާން، އޮމާން، ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާވެފައި އޮތުން.

މިޝަން: ޤައިދީން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މުއްދަތުގައި ހެވާއި ނުބައި ދެނެގަތުމާއި އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމާއެކު، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރިދާއިރު ކުށެއް ނުކުރުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެންތިބި ބައެއްކަމުގައި ހެދުން.