ވެލިއުސް

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ

  1. ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ރިއުޒާ
  2. ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ފައިސަލް
  3. އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޚިލްނާ ރަޝީދު