ވެލިއުސް

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ

  1. އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ސުޢޫދު
  2. ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނަޛީރު
  3. ސިވިލް އެސިސްޓަންޓް އެގްޒަކަޓިވް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު