ވެލިއުސް

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ

  1. ޗީފް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނަޛީރު
  2. ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޚިލްނާ ރަޝީދު
  3. އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ފާޠިމަތު މާހިދާ