ވެލިއުސް

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ

  1. އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ސުޢޫދު
  2. ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު އިރުހާން
  3. ސިވިލް އެސިސްޓަންޓް އެގްޒަކަޓިވް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު