ވެލިއުސް

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ

  1. އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ސުޢޫދު
  2. އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޚިލްނާ ރަޝީދު
  3. ޕްރިޒަން ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އިބުރަހީމް އަޙްމަދު
  4. އެސިސްޓެންޓް ސިވިލް އޮފިސަރ ނޫމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް