ވެލިއުސް

ގުޅުއްވުމަށް

ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ

ހުޅުމާލެ
ފޯން: 3026145
ފެކްސް: -
hulhumaledetention@corrections.gov.mv

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)
ފޯން: 3317998 | 3312694
ފެކްސް: 3313727
info@corrections.gov.mv

މާފުށި ޖަލު

މާފުށި ޖަލު، ކ.މާފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 6640194
ފެކްސް: 6640197
maafushiprison@corrections.gov.mv

މާލެ ޖަލު

މާލެ ޖަލު، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3324435
ފެކްސް: 3304525
maleprison@corrections.gov.mv

އައްސޭރި ޖަލު

އައްސޭރި ޖަލު، ކ. ހިންމަފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 6646039
ފެކްސް: 6646040
aseyriprison@corrections.gov.mv

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު

ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު ލުގުމާން
ފޯން: 9553500 | 3026111
ފެކްސް: 3313727
ahmedluqman@corrections.gov.mv